VID uzziņas

Nodokļi

Gada ienākumu deklarācija

Obligātā deklarācijas iesniegšana

Kam obligāti līdz 2013.gada 1.jūnijam jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?

Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem (2012)

Valsts budžeta ieņēmumu klasifikācija

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konti

Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem (2012)

01.03.2013

No gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti izdevumi par maksātāja un viņa ģimenes locekļu (gan tādu, kuru rezidences valsts ir Latvijas Republika, gan tādu, kuru rezidences valsts ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts) kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu, par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu. Minēto izdevumu sastāvu un normas nosaka Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem".

Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu ir atskaitāmi no gada apliekamo ienākumu apjoma, tātad - deklarējot. Tas nozīmē, ka fiziskajai personai, kura vēlas piemērot attaisnotos izdevumus, ir jāaizpilda iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija.

Fiziskās personas - iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja - attaisnotajos izdevumos par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa taksācijas gada laikā nepārsniedz maksātājam un viņa ģimenes locekļiem Ls 150 katram.

Piemērs. Ja nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā ir samaksājis par mācībām augstskolā Ls 400 un iegādājies veselības apdrošināšanas polisi par Ls 50, tad taksācijas gadā viņa attaisnotajos izdevumos ir iekļaujami Ls 150.

Fiziskā persona - iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs - var samazināt savu apliekamo ienākumu par saviem, kā arī par savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Par fiziskās personas ģimenes locekļiem ir uzskatāmi:

 • fiziskās personas vecāki;
 • fiziskās personas vecvecāki;
 • fiziskās personas bērni;
 • fiziskās personas mazbērni;
 • fiziskās personas laulātais;
 • fiziskās personas audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus) tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • fiziskās personas brālis, māsa, kas ir jaunāki par 18 gadiem vai kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
 • fiziskās personas apgādībā esošu personu apgādājamie;
 • persona, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek piedzīta uzturnauda (alimenti);
 • maksātāja aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.

Katras personas attaisnotos izdevumus drīkst atskaitīt no apliekamā ienākuma tikai vienreiz, nepārsniedzot maksimālo normu Ls 150. Tas nozīmē, ja par personu, kura pati nav nodokļa maksātāja, taksācijas gada laikā ir samaksāti par mācībām augstskolā Ls 600, tad taksācijas gada attaisnotajos izdevumos ir iekļaujami Ls 150 tikai vienam viņas ģimenes loceklim.

No apliekamā ienākuma drīkst atskaitīt šādus attaisnotos izdevumus par izglītību:

 • izdevumus par augstākās un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas (ieskaitot arī izdevumus par mācībām sagatavošanas nodaļās);
 • izdevumus par specialitātes iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas;
 • izdevumus par apmācību darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamo iemaņu iegūšanai un uzlabošanai, kā arī zināšanu paplašināšanai;
 • izdevumus par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu.

Izdevumi par mācībām neietver to mācību maksas daļu, kas paredzēta transporta izdevumiem uz mācību vietu un atpakaļ, mājokļa īrei un tajā izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī ēdināšanas izdevumiem mācību laikā. Attaisnotajos izdevumos neiekļauj izdevumus par augstākās un visu pakāpju profesionālās izglītības, kā arī specialitātes iegūšanu citu (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu) mācību iestādēs ārvalstu mācību iestādēs.

No apliekamā ienākuma drīkst atskaitīt šādus attaisnotos ārstnieciskos izdevumus:

 • izdevumus par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu;
 • veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumus saskaņā ar veselības apdrošināšanas līgumu (bez līdzekļu uzkrāšanas) ar apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam.

Attaisnotajos izdevumos par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu var ieskaitīt:

 • izdevumus par tiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus nesedz slimokases;
 • veiktās pacienta iemaksas;
 • ar ārstēšanos rehabilitācijas iestādēs saistītos izdevumus;
 • izdevumus par endoprotēžu un cita veida ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi, ja par to nav samaksāts no slimokases vai citu personu līdzekļiem.

Attaisnotajos izdevumos par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu nevar ieskaitīt:

 • redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu (briļļu un lēcu) iegādes izdevumus;
 • izdevumus par ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu), medicīnas ierīču un preču iegādi, izņemot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai izmantoto ārstniecības līdzekļu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumus, par ko nemaksā no slimokases līdzekļiem.

Piemērs. Attaisnotajos ārstnieciskajos izdevumos var ieskaitīt izdevumus par vakcinēšanos, kuri ietver arī izdevumus par vienreizlietojamās šļirces un vakcīnas iegādi.

Taksācijas gada attaisnoto izdevumu ierobežojums (Ls 150) neattiecas uz:

 • izdevumiem par plānotajām operācijām;
 • zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu).

Šie izdevumi taksācijas gadā atskaitāmi no maksātāja apliekamā ienākuma pilnā apmērā.

Piemērs. Ja nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā ir samaksājis par plānveida operāciju Ls 600, tad visa summa ir iekļaujama taksācijas gada attaisnotajos izdevumos.

Ja izglītības un ārstniecisko izdevumu, izņemot izdevumu par plānveida operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem, taksācijas gada kopsumma nodokļa maksātājam vai viņa ģimenes loceklim pārsniedz Ls 150, nodokļa maksātājs izdevumu pārsnieguma daļu var attiecināt uz nākamo piecu taksācijas gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā.

Piemērs. Ja nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā ir samaksājis par mācībām augstskolā Ls 400 un iegādājies veselības apdrošināšanas polisi par Ls 50, tad taksācijas gadā viņa attaisnotajos izdevumos ir iekļaujami Ls 150, savukārt uz nākamajiem taksācijas gadiem ir pārnesami Ls 300.

Izglītības un ārstnieciskie izdevumi, izņemot izdevumus par plānveida operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem, pārnesami uz nākamajiem pieciem taksācijas gadiem arī gadījumā, ja fiziskai personai taksācijas gadā nav bijuši ar nodokli apliekami ienākumi.

Ja nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā ir samaksājis par plānveida operāciju vai zobārstniecības pakalpojumiem summu, kura pēc citu likumā maksātājam paredzēto summu atskaitīšanas pārsniedz atlikušo nodokļa maksātāja apliekamā ienākuma apmēru, tad attaisnotajos izdevumos taksācijas gadā neiekļautā summa nav atskaitāma no nākamo taksācijas gadu apliekamā ienākuma.

Nodokļa maksātāja izdevumus par plānveida operāciju vai zobārstniecības pakalpojumiem, kuri pēc citu maksātājam likumā paredzēto summu atskaitīšanas pārsniedz atlikušo maksātāja apliekamā ienākuma apmēru, var sadalīt starp nodokļa maksātāja ģimenes locekļiem, kuriem ir tiesības uz attaisnotajiem izdevumiem par nodokļa maksātāju, bet attiecībā uz nodokļa maksātāja ģimenes locekli šo izdevumu pārsnieguma summu var sadalīt starp nodokļa maksātāju un citām personām, kurām ir tiesības uz attaisnotajiem izdevumiem par nodokļa maksātāja ģimenes locekli.

Piemērs. Fiziskā persona par taksācijas gada laikā gūtajiem ienākumiem ir samaksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 300 (ienākums, no kura aprēķināts nodoklis bija Ls 1 200 = Ls 300 : 25%). Minētai personai ir bijuši attaisnotie izdevumi par plānveida operāciju Ls 2 000. Savā iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijā persona var iekļaut tikai daļu no minētajiem izdevumiem, t.i., Ls 1 200, jo atmaksājamā summa nedrīkst pārsniegt taksācijas gadā samaksāto nodokļa summu (Ls 300). Atlikusī summa Ls 800 uz nākamajiem taksācijas gadiem nav pārnesama, bet to šī persona taksācijas gadā (uz iesnieguma pamata) drīkst sadalīt starp saviem ģimenes locekļiem, kuriem ir tiesības uz attaisnotajiem izdevumiem par nodokļa maksātāju.

Apstrādāts 2016-01-31 05:41:44
Publicēts uzziņa.lv 2013-03-03
Avots: https://www.vid.gov.lv/print.aspx?tabid=8&id=6108&hl=1&mod=33