VID uzziņas

Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi

11.10.2012

Latvijas Republikas

Valsts ieņēmumu dienests


Metodiskais materiāls
Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi/izdots 04.10.2012./


Grozījumi izdarīti 23.01.2013.
Metodiskā materiāla saturs


lpp.


1.Vispārīgie jautājumi.................................................................................... 3

2.Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšana ............................................ 4

3.Skaidras naudas deklarēšana darījumos ar fiziskām personām............... 10

4.Skaidras naudas lietošanas ierobežojums................................................. 12

5.Skaidras naudas lietošanas ierobežojums vairumtirdzniecībā ...............15

6.Sankcijas par skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošanu ... 167.Deklarācijas par skaidra naudā veiktajiem darījumiem aizpildīšanas paraugs .....................................................................................18

Pielikums Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.237 "Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem"........................................................................ 22


1.Vispārīgie jautājumi


1.Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi ir noteikti likuma "Par nodokļiem un nodevām" 30.pantā.


2.Kārtību, kādā nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti un kuras nav reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - VID) kā saimnieciskās darbības veicēji, katru mēnesi deklarē savstarpējos skaidrā naudā veiktos darījumus nosaka Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumi Nr.237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi".


3.Darījums likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē ir darbība tiesisku attiecību nodibināšanai, grozīšanai, turpināšanai vai izbeigšanai.


4.Nodokļu maksātāji likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē ir Latvijas Republikas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai norunas pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kas veic ar nodokli apliekamas darbības vai kam tiek garantēts ienākums nākotnē.


4.Soda sankcijas par skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošanu ir noteiktas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.7pantā.


5.Skaidrā naudā veikts darījums - skaidras naudas saņemšana vai izsniegšana par tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu, turpināšanu vai izbeigšanu. Darījumi, piemēram, var būt - pirkums, norēķins ar piegādātāju, aizdevuma saņemšana/izsniegšana, norēķins par nomas pakalpojumu, dāvinājums u.c.


6.Skaidrā naudā veikta darījuma operācija - viena darījuma ietvaros veiktā vienreizējā vai daudzkārtējā naudas līdzekļu saņemšana vai izsniegšana atbilstoši noslēgtajam darījumam (turpmāk - darījuma operācija).2.Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšana


1.Visi iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktie darījumi (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 3000 latu, jādeklarē šādiem darījuma dalībniekiem:

-juridiskajām personām,

-fiziskajām personām, kuras ir individuālie komersanti,

-fiziskajām personām, kuras reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas.


2.Par darījuma dalībniekiem uzskatāmas šādas juridiskās un citas personas - komersanti, kooperatīvās sabiedrības, ārvalstu komersantu filiāles un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgās pārstāvniecības, biedrības, reliģiskās organizācijas, no budžeta finansētas institūcijas, arodbiedrības, ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, zvērinātu advokātu biroji, zvērināti notāri.


Skaidrā naudā savstarpēji veikto darījumu, kuru summa pārsniedz 1000 latu, deklarēšana


Juridiskā persona

Individuālais komersants

Fiziskā persona

Fiziskā persona, kura ir reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja

Juridiskā persona

X

X

X

Individuālais komersants

X

X

X

Fiziskā persona

Fiziskā persona, kura ir reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja

X

X

X


1.Piemērs: ZS "Druva" no SIA "Tehnika" pērk traktoru par summu 4000latu. Par darījumu ZS "Druva" norēķinās, samaksājot visu summu vienā maksājumā skaidrā naudā.

Gan ZS "Druva", gan SIA "Tehnika" savstarpēji skaidrā naudā veiktais darījums par summu 4000latu, ir jādeklarē.


3.Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumi Nr.237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi" (turpmāk - Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumi Nr.237).


4.Darījuma dalībnieki par savstarpēji skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, kuru summa pārsniedz 1000 latu, iesniedz deklarāciju VID ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam.


5.Deklarāciju iesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS) vai papīra formā.


6.Deklarācijā norāda mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus, kuru summa pārsniedz 1000 latu. Skaidrā naudā veiktais darījums jānorāda deklarācijā par periodu, kad tika veikts darījums. Piemēram, ja darījums tika veikts aprīlī, tad tas jānorāda deklarācijā par aprīli, ja maijā - tad, deklarācijā par maiju.


2.Piemērs: ZS"Putniņi" 25.septembrī SIA "Mielasts" piegādā kartupeļus par summu 3500 latu. SIA "Mielasts" par piegādātajiem kartupeļiem ZS"Putniņi" 3.oktobrī samaksā 3500 latu skaidrā naudā.

Par oktobrī 3500latu skaidrā naudā veiktajiem darījumiem gan ZS"Putniņi", gan SIA"Mielasts" ne vēlāk kā līdz 15.novembrim jāiesniedz deklarācijas VID.

3.Piemērs:

Jānis Kārkliņš, kurš reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs, no fiziskās personas, kura nav individuālais komersants un kura nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja 1.aprīlī nopērk klūgas par summu 3500latu skaidrā naudā. 30.aprīlī saimnieciskās darbības veicējs Jānis Kārkliņš piegādā klūgu pinumus SIA"Amatnieks" par summu 4500latu.

SIA"Amatnieks" ar saimnieciskās darbības veicēju Jāni Kārkliņu par klūgu pinumiem norēķinās skaidrā naudā, norēķinu veicot pa daļām, t.i., 30.aprīlī par summu 500 latu, 5.maijā par summu 2000latu un 25.maijā par summu 2000latu.

Par aprīlī skaidrā naudā veiktajiem darījumiem Jānim Kārkliņam deklarācija nav jāiesniedz, jo darījums ar fizisko personu, kura nav individuālais komersants un kura nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja nav jādeklarē, bet SIA"Amatnieks" skaidrā naudā veiktā daļējā samaksa aprīļa mēnesī nepārsniedz 1000latu.

Par maijā 4000latu skaidrā naudā veiktajiem darījumiem gan saimnieciskās darbības veicējam Jānim Kārkliņam, gan SIA"Amatnieks" ne vēlāk kā līdz 15.jūnijam jāiesniedz deklarācija VID.

4.Piemērs: SIA "Terase"4.jūlijā iegādājas Polijā no ražošanas uzņēmuma dārza nojumi par 20000Polijas zlotiem (3420lati) maksājot skaidrā naudā.

Par jūlijā 3420latu skaidrā naudā veikto darījumu SIA "Terase" ne vēlāk kā līdz 15.augustam jāiesniedz deklarācija VID.


7.Ja darījuma dalībnieki ir noslēguši līgumu uz laiku, kas ilgāks par vienu mēnesi, tad faktiskos mēneša laikā skaidrā naudā savstarpēji veiktos darījumus (t.i., naudas saņemšanu/izsniegšanu) summē un, ja kopsumma pārsniedz 1000latu, tos deklarē.


5.Piemērs:

SIA"Irbulītis" uz trim mēnešiem ir noslēgusi līgumu ar ZS"Pļavas" par aitas vilnas iegādi. ZS"Pļavas" veic aitas vilnas piegādi par summām:

5.maijā - 2000latu

29.maijā - 1500latu

20.jūnijā - 500latu.

SIA"Irbulītis" par piegādāto aitas vilnu piegādes dienā norēķinās skaidrā naudā.

Par maijā 3500latu skaidrā naudā veiktajiem darījumiem gan SIA"Irbulītis", gan ZS"Pļavas" ne vēlāk kā līdz 15.jūnijam jāiesniedz deklarācijas VID.

Par jūnijā veikto darījumu deklarācija nav jāiesniedz, jo skaidrā naudā veiktais darījums nepārsniedz 1000latu.


8.Viena darījuma ietvaros savstarpējā ar vienu darījuma partneri veiktā vienreizējā vai daudzkārtējā naudas līdzekļu saņemšana vai izsniegšana darījuma dalībniekiem jādeklarē, ja, saskaitot mēneša laikā veiktās darījuma operācijas, to kopsumma pārsniedz 1000 latu.


6.Piemērs:

SIA"Irbulītis" uz trim mēnešiem ir noslēgusi līgumu ar ZS"Pļavas" par aitas vilnas iegādi.

ZS"Pļavas" veic aitas vilnas piegādi 5.maijā par summu 500latu un 29.maijā par summu 500latu.

SIA"Irbulītis" par maijā iegādāto aitas vilnu 5.maijā ZS"Pļavas" samaksāja 100latu un 29.maijā samaksāja daļu summas, t.i., 200latu skaidrā naudā.

Par maijā veikto darījumu deklarācija nav jāiesniedz, jo skaidrā naudā veiktais darījums (saskaitot viena darījuma atsevišķas operācijas - skaidras naudas samaksa) nepārsniedz 1000latu.

ZS"Pļavas" aitas vilnu piegādā 20.jūnijā par summu 500latu un 30.jūnijā par summu 200latu.

SIA"Irbulītis" 20.jūnijā samaksā parādu par maijā piegādāto aitas vilnu 700latu un par 20.jūnijā piegādāto aitas vilnu 500latu skaidrā naudā.

Par jūnijā 1200latu skaidrā naudā veiktajiem darījumiem gan SIA"Irbulītis", gan ZS"Pļavas" ne vēlāk kā līdz 15.jūlijam jāiesniedz deklarācijas VID.

Jūlijā SIA"Irbulītis" samaksā ZS"Pļavas" parādu par 30.jūnijā piegādāto aitas vilnu 200latu. Par jūliju deklarācija nav jāiesniedz, jo skaidrā naudā veiktais darījums nepārsniedz 1000latu.


9.Ja darījuma dalībnieki savstarpējos darījumus ir veikuši, izmantojot gan bezskaidras naudas, gan skaidras naudas norēķinus, tad saskaita tās darījumu daļas, kas mēneša laikā veiktas skaidrā naudā (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek, vienā operācijā vai vairākās operācijās), un, ja kopsumma pārsniedz 1000latu, minētos darījumus deklarē.


7.Piemērs:

SIA"Tehnika" no SIA"Druka" pērk poligrāfijas iespiedmašīnu par summu 10000 latu. Par darījumu SIA"Tehnika" 1.oktobrī no sava konta kredītiestādē uz SIA"Druka" kontu kredītiestādē pārskaita 5000latu.

Atlikušo summu SIA"Tehnika" maksā skaidrā naudā, samaksājot 15.oktobrī 2000latu, 30.oktobrī 2000latu un 10.novembrī 1000latu.

Par oktobrī 4000latu skaidrā naudā veiktajiem darījumiem gan SIA"Tehnika", gan SIA"Druka"" ne vēlāk kā līdz 15.novembrim jāiesniedz deklarācijas VID.

Par novembrī veikto skaidrās naudas darījumu deklarācija decembrī nav jāiesniedz, jo skaidrā naudā veiktais darījums nepārsniedz 1000latu.


10.Savstarpējos maiņas darījumos, kas veikti, daļēji izmantojot skaidru naudu, darījuma dalībnieki deklarē to darījuma daļu, kas ir veikta skaidrā naudā, ja tās summa pārsniedz 1000 latu. Ja mēneša laikā ir bijuši vairāki šādi savstarpēji darījumi, tad saskaita attiecīgās darījumu daļas un, ja kopsumma pārsniedz 1000 latu, minētos darījumus deklarē.


8.Piemērs: SIA"Tehnika" maina darbagaldu ar SIA"Druka" pret mēbeļu komplektu.

Darbagalds maksā 6000 latu, bet mēbeļu komplekts maksā 2000 latu.

Starpību 4000 latu SIA"Druka" samaksā SIA"Tehnika" skaidrā naudā.

Par 4000 latu skaidrā naudā veikto maiņas darījuma daļu gan SIA"Druka", gan SIA"Tehnika" jāiesniedz deklarācijas VID.


11.Juridiskajām personām jādeklarē skaidrā naudā veiktā dividenžu izmaksa, ja dividendes izmaksātas juridiskajai personai vai fiziskajai personai - individuālajam komersantam un mēneša laikā skaidrā naudā veiktā dividenžu izmaksa pārsniedz 1000 latu.


12.Juridiskajām personām un fiziskajām personām - individuālajiem komersantiem jādeklarē skaidrā naudā saņemtās dividendes, ja mēneša laikā skaidrā naudā saņemtās dividendes pārsniedz 1000 latu.


13.Darījuma dalībniekiem jādeklarē savstarpējie ar vienu darījuma partneri skaidrā naudā veiktie aizdevumi, aizņēmumi, ziedojumi, dāvinājumi, ja, saskaitot mēneša laikā veiktās darījuma operācijas, to kopsumma pārsniedz 1000 latu.


14.Kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrībām, kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas komercsabiedrībām par veiktajiem starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem, katru mēnesi līdz 15.datumam jādeklarē mēneša laikā skaidrā naudā veiktie darījumi, kuru kopsumma pārsniedz 5000 latu.


9.piemērs:

SIA"Ekspedīcija" veicot starptautiskos kravu pārvadājumus septembra mēnesī skaidrā naudā norēķinās par degvielas iegādi ārvalstīs uzņēmumā "Fuel" par 3500latiem. Tāpat saņem samaksu par kravu pārvadājumu veikšanu skaidrā naudā no ārvalstu uzņēmuma "Retail trade" - 15000 latus.

Degvielas iegādes darījums SIA"Ekspedīcija" nav jādeklarē, jo summa nepārsniedz 5000 latus. Savukārt darījums ar uzņēmumu "Retail trade" līdz 15.oktobrim jādeklarē, jo darījuma summa pārsniedz 5000 latus.

15.Mazumtirdzniecībā skaidrā naudā veiktos darījumus, kuru summa pārsniedz 1000 latus, deklarē tikai preču pircējs - juridiska persona, fiziska persona - individuālais komersants vai fiziska persona, kas reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja.


10Piemērs:

SIA"Jumiķis" 20.jūlijā mazumtirdzniecības SIA "Būve" veikalā pērkot būvmateriālus par summu 4000latu, maksājumu veic skaidrā naudā.

Par veikto maksājumu 4000latu skaidrā naudā SIA"Jumiķis" ne vēlāk kā līdz 15.augustam jāiesniedz deklarācija VID. SIA "Būve" par skaidrās naudas saņemšanu mazumtirdzniecībā deklarācija nav jāiesniedz.


11.Piemērs: Andris Vītols, kurš reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs, 13.aprīlī mazumtirdzniecībā (mākslas veikalā-salonā) iegādājās gleznu saimnieciskās darbības vajadzībām, kuras cena ir 4000latu. Par darījumu pircējs norēķinās, pārskaitot 2000 latu no sava konta kredītiestādē uz mazumtirgotāja kontu kredītiestādē (bezskaidras naudas norēķins), un atlikušo summu 2000latu samaksā skaidrā naudā. Par veikto maksājumu 2000latu skaidrā naudā fiziskajai personai - Andrim Vītolam, kurš reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs, ne vēlāk kā līdz 15.maijam jāiesniedz deklarācija VID. Gleznu mazumtirgotājam par skaidrās naudas saņemšanu mazumtirdzniecībā deklarācija nav jāiesniedz.


12.Piemērs: Mazumtirdzniecības uzņēmums SIA"Priedes" mazumtirdzniecībā SIA "Panorāma" veikalā iegādājās mēbeļu komplektu par summu 4000latu, norēķinu veicot skaidrā naudā.

Par 4000latu skaidrā naudā veikto darījumu mazumtirdzniecības uzņēmumam SIA"Priedes" jāiesniedz deklarācija VID, jo mazumtirdzniecībā skaidrā naudā veiktos darījumus deklarē preču pircējs, neatkarīgi no tā, kas ir tā saimnieciskās darbības veids. SIA "Panorāma" skaidrās naudas saņemšana mazumtirdzniecībā nav jādeklarē.


16.Maksājumos par pakalpojumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, darījumus deklarē tikai pakalpojumu saņēmējs.3.Skaidras naudas deklarēšana darījumos ar fiziskām personām.

(nodaļa piemērojama no 01.01.2013.)


1.Darījuma dalībnieka darījums ar fizisko personu, kura nav individuālais komersants un nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, ir jādeklarē, ja darījuma summa vienā operācijā pārsniedz 2000 latus.


13Piemērs: ZS "Druva" no fiziskās personas, kura nav individuālais komersants un kura nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, pērk traktoru par summu 4000latu. Par darījumu ZS "Druva" norēķinās, samaksājot visu summu vienā maksājumā skaidrā naudā.

ZS "Druva" skaidrā naudā veiktais darījums ar fizisko personu ir jādeklarē, jo darījuma summa pārsniedz 2000 latus.


2.Skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskām personām, kuras nav individuālie komersanti vai reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas, nodokļu maksātājam jādeklarē līdz nākamā gada 1.februārim.


14.Piemērs: Fiziskā persona ‑ Jānis Kociņš SIA "Celtnieks" mazumtirdzniecības veikalā 30.augustā nopērk celtniecības blokus par 3000latu un 10.septembrī grīdas segumu par 1000latiem. Jānis Kociņš norēķinās, samaksājot skaidrā naudā.

SIA "Celtnieks" līdz nākamā gada 1.februārim jādeklarē darījums par 3000latiem, jo darījuma summa pārsniedz 2000latus.


3.Viena darījuma ietvaros ar vienu darījuma partneri (fizisko personu) veiktā vienreizējā vai daudzkārtējā naudas līdzekļu saņemšana jādeklarē, ja, vienas darījuma operācijas summa pārsniedz 2000 latu.


15.Piemērs: Fiziskā persona - Herberts Ronis samaksājis SIA "Remonts" par mājas remonta pakalpojumiem šādas summas:

5.janvārī - 200 latu

17.janvārī - 200 latu

30.janvārī - 2600 latu.

SIA "Remonts" līdz nākamā gada 1.februārim jādeklarē 30.janvārī veiktā darījuma operācija 2600 latu apmērā, jo operācijas summa pārsniedz 2000latus.

4.Dividenžu izmaksa fiziskajai personai, kura:

- nav individuālais komersants,

- nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja

- reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja

jādeklarē, ja vienā operācijā skaidrā naudā izmaksātā summa pārsniedz 2000 latus.


5.Skaidrā naudā veiktie valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumi valūtas maiņas punktos ir pielīdzināmi kredītiestāžu pakalpojumiem un deklarācija par šādiem darījumiem nav jāiesniedz.


16.Piemērs: Fiziska persona - Kārlis Krūmiņš veic valūtas maiņu valūtas maiņas punktā SIA"Valūta" samainot skaidrā naudā 2500latus pret citu valūtu - USD.

SIA "Valūta" minētais darījums nav jādeklarē.4.Skaidras naudas lietošanas ierobežojums


1.Darījuma dalībniekiem nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 5000 latu (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās) un neatkarīgi no tā, kādā laika periodā šie darījumi notiek.


17.Piemērs: SIA"Upmala" pārdod individuālajam komersantam Oskaram Celmam jaunbūvi par summu 40000latu. Par darījumu individuālais komersants Oskars Celms no sava konta kredītiestādē uz SIA"Upmala" kontu kredītiestādē pārskaita 20000latu. Atlikušo summu 20000latu individuālais komersants Oskars Celms plāno desmit mēnešu laikā samaksāt skaidrā naudā, katru mēnesi veicot maksājumu par summu 2000latu.

Šādu darījumu (t.i., par 20000 latu skaidrā naudā) gan SIA"Upmala", gan individuālajam komersantam Oskaram Celmam nav atļauts veikt, jo skaidrā naudā veiktais darījums, kurš sastāvēs no vairākām operācijām, pārsniegs 5000 latu.

18.Piemērs: SIA "Viesnīca" no SIA "Celtniecības paradīze" 2012.gada 5.jūlijā par 4000latiem iegādājas ķieģeļus un 13.jūlijā par 4000latiem jumta segumu. Par iegādātajiem materiāliem samaksa veikta uzreiz skaidrā naudā.

Šādus darījumus gan SIA "Viesnīca", gan SIA "Celtniecības paradīze" drīkst veikt, jo ir veikti divi atsevišķi darījumi.


2.Ierobežojums nodokļu maksātājam veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 5000 latu, piemērojams neatkarīgi no tā, kas ir darījumu partneris - juridiskā vai fiziskā persona.


19.Piemērs: SIA "Pērkons" no Pētera Kārkla, kurš nav individuālais komersants un nav reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs, pērk ekskavatoru par summu 7000latu un par darījumu plāno norēķināties skaidrā naudā. Šādu darījumu (t.i., par 7000 latu samaksu skaidrā naudā) SIA"Pērkons" nav atļauts veikt, jo skaidrā naudā veiktais darījums pārsniegs 5000 latu.


20.Piemērs: SIA"Zvaigznīte" pārdod automašīnu savam darbiniekam, kurš nav individuālais komersants un nav reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs, par summu 9000 latu. SIA"Zvaigznīte" ar automašīnas pircēju vienojās, ka norēķinus veiks skaidrā naudā divu gadu laikā.

Šādu darījumu SIA"Zvaigznīte" nav atļauts veikt, jo skaidrā naudā veiktais darījums pārsniegs 5000 latu.


3.Darījuma dalībniekam nav atļauts izmaksāt skaidrā naudā dividendes, kuru summa pārsniedz 5000 latu (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās).


21.Piemērs: SIA"Galaktika" četru mēnešu laikā plāno izmaksāt skaidrā naudā dividendes par iepriekšējo pārskata gadu sabiedrības īpašniekam Jurim Bukam, katru mēnesi izmaksājot 3000 latu. Summējot četros mēnešos plānoto izmaksājamo dividenžu summu (t.i., viena darījuma vairākas atsevišķas operācijas (skaidras naudas izmaksas)), tiks pārsniegti 5000 latu skaidrā naudā.

Šādu darījumu SIA"Galaktika" nav atļauts veikt, jo skaidrā naudā veiktais darījums pārsniegs 5000 latu.


4.Darījuma dalībniekam nav atļauts skaidrā naudā saņemt vai izsniegt aizdevumu, kura summa pārsniedz 5000 latu (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās) un neatkarīgi no tā, kas ir aizdevējs vai saņēmējs - juridiskā persona, fiziskā persona, kura ir individuālais komersants vai kura reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, vai fiziskā persona, kura nav individuālais komersants un nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja.


22.Piemērs: SIA"Galaktika" plāno saņemt skaidrā naudā aizdevumu no Jāņa Kalniņa, kurš nav individuālais komersants un kurš nav reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs. Saskaņā ar aizdevuma līguma nosacījumiem Jānis Kalniņš plāno trīs mēnešu laikā SIA"Galaktika" izsniegt aizdevumu par kopējo summu 9000latu, katru mēnesi izsniedzot 3000latu. SIA"Galaktika" summējot trijos mēnešos saņemto aizdevumu (t.i., viena darījuma vairākas atsevišķas operācijas (aizdevuma saņemšana)), tiks pārsniegti 5000 latu skaidrā naudā.

Šādu darījumu SIA"Galaktika" nav atļauts veikt, jo skaidrā naudā veiktais darījums pārsniegs 5000 latu.

5.Nav pieļaujama viena darījuma summas mākslīga sadalīšana vairākās operācijās.


23.Piemērs: SIA "Auto" noslēdz sekojošus aizdevuma līgumus ar fizisku personu - Andri Dadzi:

01.03.2011. - par 4000latiem;

01.05.2011. - par 3000 latiem;

01.07.2011. - par 2 000 latiem;

01.09.2011. - par 5000latiem;

01.11.2011. - par 2000 latiem;

01.02.2012. - par 1000latiem;

01.04.2012. - par 4000latiem.

Sabiedrība visas minētās summas saņem no Andra Dadža skaidrā naudā līguma noslēgšanas datumos un par skaidras naudas saņemšanu tiek noformēts kases ieņēmumu orderis.

Tā kā visos ar nelielu starplaiku noslēgtajos aizdevumu līgumos sakrīt būtiskās sastāvdaļas - darījuma priekšmets un darījuma dalībnieki, bet atšķiras tikai aizdevuma izsniegšanas brīdis, aizdevuma summa un aizdevuma atmaksas termiņš, likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē minētie aizdevuma līgumi ir uzskatāmi par vienu darījumu, kura summa sadalīta vairākās operācijās.

Šādu aizņēmumu skaidrā naudā SIA "Auto" nav atļauts veikt.


6.Skaidrās naudas lietošanas ierobežojums neattiecas uz kredītiestāžu pakalpojumiem un skaidras naudas iemaksām kredītiestādēs darījumu dalībnieku kontos.


7.Skaidrās naudas lietošanas ierobežojums neattiecas uz juridiskās personas un fiziskās personas, kura ir individuālais komersants, no kases avansā izsniegto naudu darbiniekam (avansa norēķina personai). Skaidrās naudas lietošanas ierobežojums jāpiemēro darījumam, ko juridiskās personas darbinieks (avansa norēķina persona) juridiskās personas vārdā veiks skaidrā naudā ar citu darījuma dalībnieku.


8.Skaidrās naudas lietošanas ierobežojums neattiecas uz skaidrā naudā veiktajām darbinieku algu izmaksām.


9.Mazumtirdzniecībā veiktajos darījumos skaidrās naudas ierobežojums attiecināms tikai uz preču pircēju.


24.Piemērs: SIA"Pērkons" no mazumtirgotāja SIA"Ātrums" plāno iegādāties automašīnu par summu 10000latu, samaksu veicot skaidrā naudā.

Šādu darījumu SIA "Pērkons" nav atļauts veikt, jo skaidrā naudā veiktais darījums pārsniegs 5000 latu.

25.Piemērs: SIA "Vasaras terase" plāno iegādāties mēbeles vasaras kafejnīcai Polijā no ražotāja par 15000latiem, samaksu veicot skaidrā naudā.

Šādu darījumu SIA "Vasaras terase" nav atļauts veikt, jo skaidrā naudā veiktais darījums pārsniegs 5000 latu.


10.Maksājumos par pakalpojumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, skaidrās naudas ierobežojums attiecināms tikai uz pakalpojumu saņēmēju.


5.Skaidras naudas lietošanas ierobežojums vairumtirdzniecībā


1.Par vairumtirdzniecību ir uzskatāma iepirkto preču pārdošana savā vārdā saimnieciskās darbības veicējam tālākpārdošanai, ražošanai vai savas darbības nodrošināšanai.


2.Nodokļu maksātāji vairumtirdzniecībā veic tikai bezskaidras naudas norēķinus (to skaitā ar maksājumu kartēm). Noteiktais ierobežojums nav attiecināms uz gadījumiem, kad vairumtirgotājs (preču pārdevējs) ir:

-paziņojis rakstveidā VID par to, ka vairumtirdzniecībā veiks darījumus, par kuriem pircējs varēs norēķināties skaidrā naudā;

-nodrošinājis preču pircēju reģistru, kas ļauj identificēt konkrēto preču pircējus, kuri veikuši norēķinus skaidrā naudā, un skaidrā naudā veiktā darījuma summu.


3.Minēto paziņojumu brīvā formā var iesniegt izmantojot EDS - nodokļu maksātājs Elektroniskās deklarēšanas sistēmā izvēlas nestrukturētu dokumentu "Informācija VID klientu apkalpošanas centriem" un pie minētā dokumenta pievieno iesniegumu brīvā formā, vai papīra formā.


4.Reģistrējot konkrētos preču pircējus un skaidrā naudā veiktās darījuma summas, vairumtirgotājs preču pircēju reģistrā norāda:

-ieraksta kārtas numuru un datumu;

-preču pircēja - nodokļu maksātāja nosaukumu, bet, ja nodokļu maksātājs ir fiziskā persona, - vārdu un uzvārdu;

-preču pircēja - nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

-skaidrā naudā veiktā darījuma summu.6.Sankcijas par skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošanu


1.Par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu summa pārsniedz mēnesī 1000latus, bet nepārsniedz 5000latus, izņemot kuģu un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumus un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumus, uzliek naudas sodu fiziskajām personām trīs procentu apmērā no nedeklarētās summas, bet juridiskajām personām - piecu procentu apmērā no nedeklarētās summas.


26.Piemērs: SIA"Jumis" no SIA"Celtne" pērk būvmateriālus par summu 4000latu, maksājumu veicot skaidrā naudā. SIA"Jumis" par 4000latu skaidrā naudā veikto darījumu iesniedz deklarāciju VID. SIA"Celtne" par saņemto summu 4000latu skaidrā naudā deklarāciju neiesniedz.

Par 4000latu skaidrā naudā veiktā darījuma nedeklarēšanu SIA"Celtne" uzliek naudas sodu 5% apmērā no nedeklarētās summas, t.i. - 200latu apmērā.


2.Par skaidrā naudā veikto kuģu un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumu un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu kopsumma pārsniedz mēnesī 5000latus, uzliek naudas sodu juridiskajām personām desmit procentu apmērā no nedeklarētās summas.


27.Piemērs: Starptautisko autopārvadājumu uzņēmums SIA"Tranzīts" par veikto starptautisko autopārvadājumu no Polijas uzņēmuma "Barbara" saņem samaksu EUR18000 skaidrā naudā. Par skaidrā naudā EUR18000 veikto darījumu SIA"Tranzīts" deklarāciju neiesniedz.

Par EUR 18000 (LVL12650) skaidrā naudā veiktā darījuma nedeklarēšanu SIA"Tranzīts" uzliek naudas sodu 10% apmērā no nedeklarētās summas, t.i. - 1265latu apmērā.


3.Par darījuma veikšanu skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz 5000latus, izņemot kuģu un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumu un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumu, uzliek naudas sodu fiziskajām personām un juridiskajām personām piecpadsmit procentu apmērā no darījuma summas.


28.Piemērs: SIA "Sprints" Jēkabam Strautam, kurš reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs, pārdod automašīnu par summu 12000latu. Par darījumu norēķins tiek veikts skaidrā naudā.

Par 12000 latu skaidrā naudā veikto darījumu gan SIA "Sprints", gan Jēkabam Strautam, kurš reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs, uzliek naudas sodu 15% apmērā no darījuma summas, t.i. - 1800latu apmērā.

29.Piemērs: SIA"Pērkons" no mazumtirgotāja SIA"Ātrums" pērk automašīnu par summu 20000latu, samaksu veicot skaidrā naudā.

Par 20000 latu skaidrā naudā veikto darījumu SIA"Pērkons uzliek naudas sodu 15% apmērā no darījuma summas, t.i. - 3000latu apmērā.


4.Par skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto deklarāciju iesniegšanas termiņu, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām
personām - no simt līdz piecsimt latiem.

30.Piemērs: Individuālais komersants Imants Taustiņš 20.septembrī no SIA"Pasākums" pērk klavieres par summu 5000 latu, samaksu veicot skaidrā naudā. Par 20.septembrī 5000latu skaidrā naudā veikto darījumu individuālais komersants Imants Taustiņš 15.oktobrī, bet SIA"Pasākums" 15.novembrī iesniedz deklarācijas VID.

Par deklarācijas iesniegšanas termiņa pārkāpumu uzliek naudas sodu 100latu apmērā SIA"Pasākums".

31.Piemērs: SIA "Taustiņš" 20.septembrī no SIA"Pasākums" pērk klavieres par summu 4000 latu, samaksu veicot skaidrā naudā. Par 20.septembrī 4000latu skaidrā naudā veikto darījumu SIA "Taustiņš" 15.novembrī iesniedz deklarāciju VID, bet SIA"Pasākums" deklarāciju neiesniedz.

Par deklarācijas iesniegšanas termiņa pārkāpumu SIA "Taustiņš" uzliek naudas sodu 100latu apmērā. Par 4000latu skaidrā naudā veiktā darījuma nedeklarēšanu uzliek naudas sodu 200latu apmērā SIA"Pasākums".

5. Par skaidrā naudā veikto darījumu ar fiziskām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, nedeklarēšanu, ja viena darījumu summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz divtūkstoš latu, uzliek naudas sodu fiziskajām personām un juridiskajām personām trīs procentu apmērā no nedeklarētās summas.


7.Deklarācijas par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem aizpildīšanas piemēri


Darījuma apraksts


SIA "Jumiķis", reģistrācijas Nr.40000000001, 201X.gada 20.augustā mazumtirdzniecības SIA "Būve" (reģistrācijas Nr. 40000000011) veikalā, pērkot būvmateriālus par summu 4000latu, maksājumu veic skaidrā naudā.

Par veikto maksājumu 4000latu skaidrā naudā SIA"Jumiķis" ne vēlāk kā līdz 15.septembrim jāiesniedz deklarācija VID. SIA "Būve" par skaidrās naudas saņemšanu mazumtirdzniecībā deklarācija nav jāiesniedz.


1.Jāieraksta darījuma periods, ieliekot krustiņu attiecīgajā mēnesī un ierakstot gadu.


Periods

mēnesis

gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

201X.
X2.Jaieraksta nodokļu maksātāja, kurš deklarē veikto darījumu, saīsinātais nosaukums, juridiskā adrese, pasta indekss un reģistrācijas Nr.


Maksātāja saīsinātais nosaukums SIA "Jumiķis"

Adrese Brīvības iela 100, Rīga

L

V

-

1

0

0

1

Maksātāja reģistrācijas Nr. 40000000001
3. 1.ailē jāieraksta darījuma numurs pēc kārtas,

2.ailē - jāieraksta darījuma dalībnieka nosaukums,

3.ailē - jāieraksta darījuma dalībnieka rezidences valsts, ja darījums veikts ar nerezidentu.


Nr.

p.k.

Darījuma dalībnieka nosaukums un reģistrācijas kods vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods

Rezidences valsts

Darījuma veids

Darījumu summa (latos)

Valūta,

kādā veikti darījumi

kopā

saņemts

izdots


01

02

03

04

05

06

07

08

1.

SIA "Būve" 40000000011


Pirkums

4 000

4 000

0

LVL
KOPĀ:

4 000

4 000

04.ailē - jāieraksta darījuma veids,

5.ailē - darījuma kopsumma

6.ailē - jāieraksta no darījuma dalībnieka saņemtā naudas summa darījuma ietvaros,

7.ailē - darījuma dalībniekam izsniegtā naudas summa,

8.ailē - jāieraksta valūta, kāda tika veikti darījumi.


3.2. ailē - kopā - jāieraksta skaidrā naudā veikto darījumu kopsumma, saņemtās un izsniegtā skaidrās naudas summas ar konkrēto darījuma dalībnieku.


4.1.jāieraksta uzņēmuma atbildīgās personas uzvārdu, tai ir jāparaksta deklarācija, kā arī jānorada tālruņa numurs.


Atbildīgā persona

Kalniņš
67232456


(uzvārds)


(paraksts)


(tālruņa numurs)


Datums


Inspektora piezīmesSaņemšanas datumsPiezīmes.


4.2. jāieraksta deklarācijas par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem sastādīšanas datums.

4.3. ailes - inspektora piezīmes un saņemšanas datumu ierakstīs Valsts ieņēmumu dienests, saņemot minēto deklarāciju.


Darījuma apraksts

Jānis Bērziņš, personas kods Nr.111191-11111, 2013.gada 20.augustā mazumtirdzniecības SIA "Būve" (reģistrācijas Nr. 40000000011) veikalā, pērkot būvmateriālus par summu 3000latu, maksājumu veic skaidrā naudā.

Par saņemto maksājumu 3000latu skaidrā naudā SIA"Būve" ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.februārim jāiesniedz deklarācija VID. Jānim Bērziņam par skaidrās naudas samaksu mazumtirdzniecībā deklarācija nav jāiesniedz.


1.Jāieraksta darījuma periods, ierakstot gadu, mēnesi nenorāda.


Periods

mēnesis

gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

201X.2.Jaieraksta nodokļu maksātāja, kurš deklarē veikto darījumu, saīsinātais nosaukums, juridiskā adrese, pasta indekss un reģistrācijas Nr.


Maksātāja saīsinātais nosaukums SIA "Būve"

Adrese Smilšu iela 100, Jelgava

L

V

-

3

0

0

8

Maksātāja reģistrācijas Nr. 40000000001


3. 1.ailē jāieraksta darījuma numurs pēc kārtas,

2.ailē - jāieraksta darījuma dalībnieka nosaukums,

3.ailē - jāieraksta darījuma dalībnieka rezidences valsts, ja darījums veikts ar nerezidentu.

Nr.

p.k.

Darījuma dalībnieka nosaukums un reģistrācijas kods vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods

Rezidences valsts

Darījuma veids

Darījumu summa (latos)

Valūta,

kādā veikti darījumi

kopā

saņemts

izdots


01

02

03

04

05

06

07

08

1.

Jānis Bērziņš 111191-11111


Pirkums

3000

3 000

0

LVL
KOPĀ:

3 000

3 000

04.ailē - jāieraksta darījuma veids,

5.ailē - darījuma kopsumma

6.ailē - jāieraksta no darījuma dalībnieka saņemtā naudas summa darījuma ietvaros,

7.ailē - darījuma dalībniekam izsniegtā naudas summa,

8.ailē - jāieraksta valūta, kāda tika veikti darījumi.


3.2. ailē - kopā - jāieraksta skaidrā naudā veikto darījumu kopsumma, saņemtās un izsniegtā skaidrās naudas summas ar konkrēto darījuma dalībnieku.


4.1.jāieraksta uzņēmuma atbildīgās personas uzvārdu, tai ir jāparaksta deklarācija, kā arī jānorada tālruņa numurs.


Atbildīgā persona

Āboliņš
67232336


(uzvārds)


(paraksts)


(tālruņa numurs)


Datums


Inspektora piezīmesSaņemšanas datumsPiezīmes.


4.2. jāieraksta deklarācijas par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem sastādīšanas datums.

4.3. ailes - inspektora piezīmes un saņemšanas datumu ierakstīs Valsts ieņēmumu dienests, saņemot minēto deklarāciju.


8.Pielikums

Pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 10.aprīļa

noteikumiem Nr.237


Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem


Periods

mēnesis

gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20___.


Maksātāja saīsinātais nosaukums

Adrese

L

V

-

Maksātāja reģistrācijas Nr.

Nr.

p.k.

Darījuma dalībnieka nosaukums un reģistrācijas kods vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods

Rezidences valsts

Darījuma veids

Darījumu summa (latos)

Valūta,

kādā veikti darījumi

kopā

saņemts

izdots


01

02

03

04

05

06

07

08
KOPĀ:


Atbildīgā persona(uzvārds)


(paraksts)


(tālruņa numurs)


DatumsInspektora piezīmesSaņemšanas datumsPiezīmes.


02aile - darījuma dalībnieka darījuma partnera nosaukums un reģistrācijas kods. Ja darījuma partneris ir juridiska persona - nerezidents, norāda tā (komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) vai citas privāto tiesību juridiskās personas) nosaukumu un nodokļu maksātāja numuru. Nodokļu maksātāji, kas veic saimniecisko darbību, šajā ailē norāda tās fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (atbilstoši personas norādītajam personu apliecinošajam dokumentam), ar kuru deklarētājam pārskata gadā bijuši darījumi. Ja fiziskā persona ir nerezidents, norāda tās vārdu, uzvārdu un identifikācijas numuru (atbilstoši personas norādītajam personu apliecinošajam dokumentam).

04 aile - kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas uzņēmumi norāda darbības veidu, bet pārējās komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) vai citas privāto tiesību juridiskās personas - darījuma veidu (pirkums, pirkums mazumtirdzniecībā, starptautiskie autopārvadājumi, kravas ekspedīcijas darījums, norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem, norēķini par nekustamā īpašuma iznomāšanu (nomāšanu), izīrēšanu (īrēšanu) un pārdošanu (pirkšanu), kā arī par to maiņu ar pirkuma un pārdevuma elementiem, par patentu pirkšanu (pārdošanu), pārdevums, aizdevums, kapitāla ieguldījums uzņēmējsabiedrībās un noguldījumi, dividenžu un procentu maksājumi, apdrošināšanas operācijas, līgumsodu piedziņa, ziedojumi, dāvinājumi un citi). Ja savstarpējie norēķini veikti par dažādiem darījumiem, šajā ailē ieraksta "vairāki darījumi".

05, 06, 07aile - skaidrā naudā veikto darījumu kopsumma, saņemtās un izdotās skaidrās naudas summas ar konkrēto darījuma dalībnieku vai darījuma partneri (fizisko personu):

1)ja mēneša laikā darījuma dalībniekiem bijis tikai viens savstarpējs skaidrā naudā veikts darījums, kas pārsniedz 1000 latu apmēru vai arī 5000 latu apmēru kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrībām, starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas komercsabiedrībām, deklarācijā norāda šā viena darījuma summu;

2)ja mēneša laikā darījuma dalībniekiem bijuši vairāki savstarpēji skaidrā naudā veikti darījumi (darījuma operācijas), tos saskaita un deklarācijā norāda darījumu kopsummu;

3)ja gada laikā nodokļu maksātājam, kas veic saimniecisko darbību, ar vienu fizisko personu bijuši vairāki skaidrā naudā veiktie darījumi, kas vienā operācijā pārsniedz 2000 latu, tos saskaita un deklarācijā norāda darījumu kopsummu.


Apstrādāts 2016-02-07 05:34:55
Publicēts uzziņa.lv 2013-01-26
Avots: https://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie materiāli/nodokli, nodevas un citi obligatie maksajumi/2013/metodika_labota_par_sk_nauda_04102012 _finals.doc

Pieminētie akti: